Umowy użytkowania

INFORMACJA O WARUNKACH KORZYSTANIA

Niniejsze warunki („Warunki”) mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika („Użytkownik”) ze strony internetowej Barefoot www.barefootwine.pl („Strona Internetowa"). Warunki należy rozpatrywać łącznie z zasadami poufności informacji (dostępnymi pod adresem: www.barefootwine.pl/privacy-policy) („Polityka Ochrony Prywatności”). Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami. Zaakceptowanie niniejszych Warunków jest niezbędne do korzystania ze Strony Internetowej.

INFORMACJE O BAREFOOT

Marka Barefoot należy do spółki E. & J. Gallo Winery Europe Ltd. Jej adres do korespondencji to: 4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ ("Barefoot" lub, „spółka"). Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Warunków lub Strony Internetowej można kierować pocztą elektroniczną na adres consumerrelations@barefootwine.com. Do pełnego korzystania z możliwości Strony Internetowej konieczne jest umożliwienie uruchamiania w przeglądarce obsługi JavaScript; zalecamy także korzystanie ze zaktualizowanej do najnowszej wersji przeglądarki Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Chrome lub Safari. Inne przeglądarki lub starsze wersje wyżej wymienionych mogą nie gwarantować pełnej funkcjonalności.

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik Strony Internetowej musi mieć ukończone 18 lat oraz zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do zaakceptowania niniejszych Warunków korzystania ze Strony Internetowej i ich przestrzegania. Osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia nie mogą wchodzić na Stronę Internetową ani z niej korzystać.

WŁASNOŚĆ MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

O ile jednoznacznie nie wskazano inaczej, wszystkie materiały udostępnione lub w inny sposób obecne na Stronie Internetowej („Materiały") stanowią własność, przedmiot licencji lub znajdują się pod kontrolą Barefoot, jej spółek zależnych lub stowarzyszonych i podlegają ochronie przed nieupoważnionym wykorzystaniem, kopiowaniem i rozpowszechnianiem wynikającej z przepisów prawa dotyczących praw autorskich, znaków towarowych, patentów oraz innych przepisów prawa, zasad, regulacji i umów międzynarodowych.

Nieupoważnione korzystanie z Materiałów jest zabronione.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH: Wszystkie Materiały Barefoot udostępniane w związku ze Stroną Internetową lub w inny sposób stanowią wyłączną własność Barefoot, która nie udziela żadnych praw do korzystania ze swoich praw własności intelektualnej. Barefoot zastrzega sobie prawo żądania zaprzestania wykorzystywania jakichkolwiek Materiałów z chwilą otrzymania takiego wezwania, na co osoby posiadające takie Materiały na swoich stronach internetowych niniejszym wyrażają zgodę.

LICENCJA NA KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ BAREFOOT

Pod warunkiem, że Użytkownik będzie ściśle przestrzegał niniejszych Warunków, Barefoot udziela Użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, niekomercyjnej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji na pobieranie, przeglądanie, powielanie i odtwarzanie Materiałów na pojedynczych komputerach lub drukowanie kopii dla własnego, niekomercyjnego użytku i tylko w tych celach, o ile Użytkownik: (a) zachowa w nienaruszonym kształcie wszelkie informacje o prawach autorskich i innych tytułach prawnych zawarte w oryginalnych Materiałach lub w kopiach Materiałów, które wykona; (b) nie będzie wykorzystywał Materiałów w sposób sugerujący, że Użytkownik jest w jakikolwiek sposób powiązany z jakimikolwiek produktami, usługami lub marką Barefoot; (c) nie będzie dokonywał żadnych modyfikacji Materiałów; (d) nie zezwoli, nie wyrazi zgody i nie będzie nakłaniał żadnych osób trzecich (niezależnie od czerpania z tego ewentualnych korzyści): do (i) kopiowania lub adaptowania kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania ze Strony Internetowej, kodu HTML, JavaScript ani żadnych innych programów komputerowych; (ii) stosowania inżynierii odwrotnej, dekompilowania, dezasemblacji, modyfikowania lub prób pozyskania kodu źródłowego tworzonego lub generowanego przez Stronę Internetową w celu tworzenia własnych stron internetowych lub oprogramowania, ani innego oprogramowania, produktów lub procesów dostępnych poprzez Stronę Internetową; oraz (e) nie będzie wstawiał żadnego kodu ani produktów w celu manipulowania Materiałami w sposób wpływający w jakikolwiek sposób na komfort korzystania z nich przez Użytkowników.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawa autorskie do Materiałów zawartych na Stronie Internetowej włącznie z jej projektem, tekstami i grafiką, a także wyborem i układem oraz wszelkimi kompilacjami oprogramowania, kodem źródłowym oraz oprogramowaniem (włącznie z apletami) należą do Barefoot, jej spółek zależnych lub dostawców tych informacji i podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa angielskiego oraz prawa międzynarodowego dotyczących praw autorskich oraz umów międzynarodowych. Wszystkie prawa do nich są zastrzeżone.

Znaki towarowe, znaki usługowe, logo i inne własne nazwy oraz oznaczenia należące do Barefoot i wyświetlane na Stronie Internetowej nie mogą być wykorzystywane w związku z żadnymi produktami ani usługami nie należącymi do Barefoot. Żadne treści na Stronie Internetowej nie mogą być interpretowane jako udzielenie licencji lub prawa do korzystania ze znaków towarowych bez jednoznacznej pisemnej zgody Barefoot. Produkty i nazwy spółek przywołane na Stronie Internetowej mogą być znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.

Użytkownik nie może korzystać ze Strony Internetowej dla żadnych celów ani w żaden sposób, które skutkowałyby naruszeniem praw Barefoot lub osób trzecich. Zachęcamy Użytkowników do zgłaszania ewentualnych naruszeń ich praw przez treści zawarte na Stronie Internetowej. Potencjalne naruszenia praw autorskich przez takie treści mogą jednak zgłaszać tylko właściciele tych praw własności intelektualnej i osoby upoważnione do ich reprezentowania.

Użytkownik, który stwierdzi w dobrej wierze, że treści na Stronie Internetowej naruszają jego prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej lub inne właściwe przepisy prawa, powinien skontaktować się z Barefoot korzystając z poniższych danych adresowych.

E&J Gallo Winery

4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ

Nr tel.: 01895 813444

consumerrelations@barefootwine.com

UWAGA: Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie zgłaszaniu potencjalnych naruszeń praw autorskich.

KOMENTARZE I WPISY UŻYTKOWNIKA

Barefoot może udostępnić miejsce na komentarze, forum lub inne interaktywne obszary na Stronie Internetowej („Forum Użytkowników"), aby zapewnić wybranym Użytkownikom Strony Internetowej forum do wyrażania opinii, dzielenia się pomysłami, informacjami, materiałami i innymi treściami tworzonymi przez Użytkowników (w każdej formie zwanymi dalej „Treściami Użytkownika”).

Prawa udzielane Barefoot przez Użytkownika. Wysyłając, zamieszczając, ładując lub w inny sposób udostępniając Treści Użytkownika na Forum Użytkowników lub gdzie indziej na Stronie Internetowej lub bezpośrednio na rzecz Barefoot (w tym w formie e-maila lub wiadomości tekstowej (SMS)) Użytkownik udziela Barefoot obowiązującej na całym świecie, niewyłącznej, udzielonej na czas nieoznaczony, w pełni sublicencjonowalnej i przenoszalnej, nieodpłatnej licencji na używanie, korzystanie, utrwalanie, powielanie (także z wykorzystaniem technik drukarskich, magnetycznych lub cyfrowych), modyfikowanie, tłumaczenie, włączanie do innych utworów, tworzenie utworów pochodnych, publikowanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie, prezentowanie i publiczne udostępnianie (w sposób umożliwiający dostęp każdemu w wybranym miejscu i czasie) takich Treści Użytkownika, a także jego nazwiska, głosu, wizerunku i innych danych identyfikujących Użytkownika w związku z takimi Treściami Użytkownika, z wykorzystaniem każdych znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości mediów, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Użytkownika. Użytkownik upoważnia Barefoot do publikowania Treści Użytkownika w formacie pozwalającym na przeszukiwanie, do którego dostęp mieć będą Użytkownicy Strony Internetowej i Internetu. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższa licencja obejmuje także udzielenie zgody Barefoot, jej powiązanym agencjom i spółkom, na modyfikowanie Treści Użytkownika, korzystanie i rozporządzanie wszelkimi utworami zależnymi opartymi na Treści Użytkownika, a także udzielenie zgody Barefoot, jej powiązanym agencjom i spółkom na upoważnianie osób trzecich do modyfikowania Treści Użytkownika oraz korzystania i rozporządzania utworami zależnymi. Przekazując Treści Użytkownika, w tym swój obraz lub wizerunek, Użytkownik udziela Barefoot prawa do wykorzystania tego obrazu, zdjęcia, nazwiska i wizerunku dla celów popularyzacji i reklamy, w materiałach marketingowych lub promocyjnych, bez dodatkowego wynagrodzenia i zawiadamiania o tym użytkownika, a w szczególności do wyświetlania Treści Użytkownika na Stronie Internetowej, platformach w mediach społecznościowych oraz z wykorzystaniem wszelkich innych form reklamy cyfrowej gdziekolwiek na świecie. Przekazując Treści Użytkownika, w tym obraz lub wizerunek innej osoby Użytkownik ma obowiązek uprzednio uzyskać zgodę takiej osoby w zakresie opisanym powyżej (w szczególności w poprzednim zdaniu).

Wszelkie zgody, licencje i upoważnienia udzielone Barefoot w niniejszych Warunkach udzielane są na okres 5 lat a po ich upływie przekształcają się w udzielone na czas nieoznaczony bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań przez Barefoot lub Użytkownika.

Brak obowiązku kontroli prewencyjnej/monitorowania. Barefoot nie ma obowiązku i nie zobowiązuje się do prowadzenia jakiejkolwiek kontroli prewencyjnej, monitoringu, edycji lub usuwania Treści Użytkownika. Barefoot zastrzega jednak prawo do przeprowadzenia selekcji, monitorowania, dokonania edycji, odmowy przyjęcia, zamieszczenia, usunięcia lub przeniesienia wszelkich Treści Użytkownika.

Zobowiązania Użytkownika dotyczące Treści Użytkownika. Przekazując Treści Użytkownika Użytkownik ma obowiązek przestrzegać Zasad Dozwolonego Korzystania (Acceptable Use Policy) Barefoot (patrz „Zasady Dozwolonego Korzystania”). Użytkownik nie może uploadować (ładować) ani przekazywać Treści Użytkownika które są nieprawdziwe, zniesławiające, obsceniczne, abuzywne lub w inny sposób budzą sprzeciw lub naruszają właściwe przepisy prawa lub prawa osób trzecich.

Brak obowiązku wykorzystania. Barefoot nie ma obowiązku zamieszczać, zachowywać ani wykorzystywać Treści Użytkownika.

Bezpieczeństwo. Internet jest środowiskiem narażonym na naruszenia bezpieczeństwa i przekazywane Treści Użytkownika lub inne informacje mogą nie być całkowicie bezpieczne. Użytkownik uwzględni ten fakt decydując się na przekazania Barefoot jakichkolwiek treści lub informacji.

INTERAKCJE I DYSKUSJE UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik samodzielnie odpowiada za interakcje z innymi Użytkownikami Strony Internetowej online i offline. Barefoot nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie żadnego z Użytkowników. Barefoot zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, monitorowania lub angażowania się w spory pomiędzy Użytkownikiem a innymi użytkownikami. W interakcjach z innymi osobami Użytkownik powinien kierować się zdrowym rozsądkiem, zarówno przekazując lub publikując jakiekolwiek informacje osobiste, jak i w innych działaniach w trybie online.

ZASADY DOZWOLONEGO KORZYSTANIA

Poniższe zasady zostały sformułowane aby pomóc użytkownikowi zrozumieć jakiego zachowania oczekuje się od niego jako uczestnika Forów Użytkowników lub innych obszarów interaktywnych Strony Internetowej a także w związku z ewentualnym przekazywaniem Treści Użytkownika. Udział Użytkownika w Forum Użytkowników lub innych obszarach interaktywnych Strony Internetowej i wszelkie przekazywane przez niego Treści Użytkownika podlegają wszystkim Warunkom, włącznie z poniższymi Zasadami Dozwolonego Korzystania:

Forum publiczne. Użytkownik nie powinien zamieszczać swoich danych osobowych (np. imię i nazwisko, hasło, numer telefonu, adres, adres e-mail, inne dane pozwalające na identyfikację lub informacje kontaktowe).

Zakaz ujawniania danych osobowych innych osób. Treści Użytkownika nie mogą ujawniać adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru karty kredytowej ani innych informacji dotyczących innych osób, które mogłyby zostać wykorzystane do ich śledzenia, nawiązania kontaktu lub podszywania się pod te osoby, ani innych informacji o szczególnie osobistym charakterze.

Treści Użytkownika powinny być jego oryginalnymi treściami. Treści Użytkownika powinny oryginalnie pochodzić od Użytkownika; nie powinny one być kopiowane z utworów innych osób. Użytkownikowi powinny przysługiwać wszystkie prawa do Treści Użytkownika; LUB użytkownik powinien uzyskać od wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania Treści Użytkownika lub którym przysługują do nich jakiekolwiek prawa lub które w inny sposób pojawiają się w Treści Użytkownika, zgody na piśmie na załadowanie (upload) i rozpowszechnianie Treści Użytkownika na Stronie Internetowej i w inny sposób.

Użytkownik nie powinien korzystać ze zdjęć ani wizerunków żadnych osób oprócz siebie i swojej rodziny lub przyjaciół / muzyki. Ładując treści do udostępnienia na Stronie Internetowej, jeśli Użytkownik postanowi załadować na Stronę Internetową zdjęcia, linki do osadzonych materiałów wideo lub inne obrazy istniejących osób, Użytkownik powinien upewnić się, że przedstawiają one wyłącznie użytkownika i osoby mu znane i że osoby te zgadzają się na publikację takich zdjęć. Treści Użytkownika nie mogą zawierać żadnej muzyki, chyba że utwór i jego wykonanie należą oryginalnie do Użytkownika lub Użytkownikowi przysługują wszystkie prawa do danego utworu muzycznego (oraz do jego wykonań).  

Zakaz ładowania materiałów osób trzecich. Treści Użytkownika nie powinny zawierać widocznych logo, napisów, znaków towarowych ani innych materiałów osób trzecich. Nie należy korzystać z Treści Użytkownika należących do innych osób prezentując je jako własne. Dotyczy to także treści znalezionych w Internecie.

Dorzeczność. Treści Użytkownika powinny wiązać się z treścią Strony Internetowej a ich celem powinno być wniesienie nowej wartości do dyskusji i społeczności na Stronie Internetowej. Nie powinny one zawierać tematów ani publikacji spoza tematyki (nie jest to miejsce na dyskusje dotyczące polityki, religii ani spraw prywatnych).

Barefoot prosi o przestrzeganie zasad przyzwoitości. Należy wyrażać się w sposób nieofensywny. Należy respektować opinie i uwagi innych tak, aby Forum Użytkowników było miejscem, w którym każdy będzie czuł się dobrze. Wulgaryzmy, nękanie, prześladowanie, publikowanie obraźliwych komentarzy, ataki osobiste, plotki i podobne zjawiska są zakazane. Treści Użytkownika nie mogą zawierać gróźb ani szkodzić innym osobom. Treści Użytkownika nie mogą zawierać negatywnych komentarzy związanych z rasą, narodowością, płcią, preferencjami seksualnymi, niepełnosprawnością, nie mogą mieć charakteru zniesławienia, pomówienia, nieprzyzwoitości, obsceniczności, pornografii ani zawierać treści otwarcie seksualnych.

Zakaz korzystania z Forum Użytkowników do celów komercyjnych. Treści Użytkownika nie mogą zawierać reklam ani promocji produktów lub usług innych, niż prezentowane na Stronie Internetowej.

Zakaz ładowania nieodpowiednich i niezgodnych z prawem Treści Użytkownika. Treści Użytkownika nie mogą być bezprawne ani zachęcać do działań bezprawnych. Załadowanie lub zamieszczenie Treści Użytkownika niezgodnych z prawem lub naruszających właściwe przepisy prawa może skutkować podjęciem przez Barefoot, według własnego uznania, działań, które uzna za właściwe, włącznie z zawiadomieniem właściwych organów.

Bez przemocy. Treści Użytkownika nie mogą pochwalać przemocy (ani zawierać opisów sposobów jej stosowania) ani innych zachowań bezprawnych lub niebezpiecznych.

Uczciwe prezentowanie siebie i swoich Treści Użytkownika. Użytkownik nie może podszywać się pod inne osoby, użytkowników ani spółki ani ładować lub zamieszczać Treści Użytkownika, o których wie, że są fałszywe, stanowią naruszenie, wprowadzają w błąd, są nieprawdziwe, mylące lub fałszywie przedstawiają tożsamość Użytkownika lub jego związki z inną osobą lub spółką.

Zakaz sabotowania Strony Internetowej i komputerów innych osób. Treści Użytkownika nie mogą zawierać wirusów, trojanów, programów szpiegowskich ani innych kodów mogących wpływać na działanie Strony Internetowej lub innych systemów komputerowych.

Jeśli Użytkownik poczuje się zagrożony lub uzna, że zagrożona jest inna osoba – powinien niezwłocznie skontaktować się z lokalnymi organami ścigania.

CZŁONKOSTWO I REJESTRACJA

Korzystanie z niektórych obszarów Strony Internetowej wymaga rejestracji lub przekazania określonych informacji w celu skorzystania z pewnych funkcji lub dostępu do pewnych Materiałów lub Treści Użytkownika. Decyzja o przekazaniu tych informacji jest dobrowolna, jednak nieprzekazanie ich uniemożliwi dostęp do takich Materiałów lub Treści Użytkownika, lub korzystanie z pewnych funkcji Strony Internetowej. Przekazując informacje na Stronie Internetowej należy przekazywać tylko informacje prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne oraz aktualizować je w miarę potrzeb w celu zachowania ich prawdziwości i dokładności.

Użytkownik, który dokona rejestracji nie może sprzedać, zbyć w inny sposób ani przenieść swojego członkostwa ani związanych z nim praw na inne osoby. Użytkownik powinien zachować swoje hasło, o ile je ustawi, w tajemnicy i zabezpieczyć dostęp do swojego komputera (lub innego urządzenia z dostępem do Internetu) tak, aby osoby postronne nie miały dostępu do zabezpieczonej hasłem części Strony Internetowej korzystając z nazwy Użytkownika w całości lub w części. Barefoot zastrzega sobie prawo wyłączenia konta lub zablokowania dostępu w inny sposób w przypadku korzystania z niego przez osobę nieupoważnioną.

KONKURSY I PROMOCJE

Wszelkie konkursy i inne promocje (w każdym przypadku zwane „Promocjami”), które mogą być dostępne przez Stronę Internetową mogą podlegać odrębnym regulaminom określającym wymogi uczestnictwa, takie jak określony wiek, kraj zamieszkania, warunki Promocji, zasady korzystania z Treści Użytkownika a także sposób wykorzystania danych osobowych Użytkownika. Użytkownik powinien zapoznać się z takim regulaminem aby ustalić, czy chce na przedstawionych w nim warunkach wziąć udział w Promocji, czy kwalifikuje się do tego udziału oraz ustalić obowiązujące warunki Promocji. Uczestnictwo w Promocji uwarunkowane jest stosownymi regulaminami i decyzjami wskazanych sponsorów.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje przekazywane za pośrednictwem Strony Internetowej przesyłane są łączami publicznych sieci telekomunikacyjnych.

Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron. Barefoot nie ponosi odpowiedzialności za materiały udostępnione przez strony internetowe osób trzecich lub zawarte na stronach znajdujących się poza kontrolą Barefoot, do których linki znajdują się na Stronie Internetowej, ani za korzystanie z danych osobowych przez takie osoby trzecie.

Żadne postanowienia niniejszych Warunków nie ograniczają odpowiedzialności Barefoot z tytułu utraty zdrowia lub życia.

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

Barefoot ma prawo wyłączyć dostęp do Strony Internetowej i usług po uprzednim zawiadomieniu o tym Użytkownika z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, w przypadku podjęcia decyzji o zamknięciu Strony Internetowej lub w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków lub przepisów prawa.

Wszelkie zastrzeżenia, zobowiązania do ochrony przed odpowiedzialnością i wyłączenia zawarte w niniejszych Warunkach pozostaną w mocy także po wygaśnięciu porozumienia pomiędzy stronami z jakichkolwiek przyczyn.

PRAWO WŁAŚCIWE; ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony praw konsumenta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niepodjęcie przez Barefoot działań w związku z naruszeniem niniejszych Warunków przez Użytkownika lub przez inne osoby nie będzie interpretowane jako rezygnacja z praw ani ograniczenie praw Barefoot związanych z takim naruszeniem lub późniejszymi naruszeniami. Rezygnacja przez Barefoot z prawa do dochodzenia wykonania postanowień niniejszych Warunków jest skuteczna tylko w przypadku sporządzenia na piśmie z podpisem właściwie umocowanego członka kierownictwa E&J Gallo Winery Europe Ltd. Żadne czynności pomiędzy stronami nie wpływają na treść niniejszych Warunków.

Niniejsze Warunki nie mogą być przedmiotem cesji bez uprzedniej pisemnej zgody Barefoot.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub nieskuteczne z jakichkolwiek przyczyn, postanowienie takie zostanie uznane za wyłączone z treści Warunków, bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Warunków.

Praw wynikających z niniejszych Warunków dochodzić mogą wyłącznie Użytkownik i Barefoot. Żadne osoby trzecie nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie niniejszych Warunków.

Barefoot zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkownika. Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z zasadami Polityki Ochrony Prywatności pod adresem barefootwine.pl/privacy-policy.

MODYFIKACJE

Barefoot zastrzega sobie prawo do modyfikowania i uzupełniania niniejszych Warunków w celu zapewnienia ich zgodności z prawem i dopasowania ich do zmieniających się potrzeb gospodarczych. Zmiany takie będą wchodzić w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia na stronie internetowej Barefoot. Jeśli będzie to możliwe, np. gdy użytkownik posiada osobiste konto, Użytkownik będzie zawiadamiany o modyfikacjach przy pierwszym logowaniu na swoje konto lub e-mailem. W przypadku odrzucenia wprowadzonych zmian Warunków Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

Wszelkie zmiany i aktualizacje będą publikowane na Stronie Internetowej.

Ostatnia aktualizacja niniejszych Warunków: lipca 2016.